Vedtægter

 

§ 1 Foreningens navn er Stammeforeningen i Danmark.

Foreningens hjemsted er Høje Taastrup Kommune

§ 2 Foreningens formål er at
– Udbrede kendskabet til stammen og stammeres vilkår,
– Udøve en oplysende og rådgivende virksomhed med hensyn til stammens årsager, forebyggelse og behandling,

– Støtte forskning med hensyn til stammen og stammebehandling,

– Bidrage til sikring af behandlings og undervisningsmulighederne,

– Varetage stammeres interesser på enhver måde.

§ 3 Som medlem kan optages stammere, stammeres pårørende samt enhver der er interesseret i stammen,
stammeforskning og stammebehandling.

§ 4 Medlemskab og stemmeret er betinget af, at medlemskontingent er indbetalt, og at kvittering kan forevises, jævnfør dog § 8 sidste afsnit.

§ 5 Stammeforeningen i Danmark er en landsforening.

I tilknytning til landsforeningen kan der oprettes lokalafdelinger, som selv fastsætter deres organisationsform.

Dog varetages forbindelser til institutioner m.v. af landsforeningsmedlemmer i lokalafdelingerne.

Oprettelse af lokalafdelinger støttes af landsforeningen. Hver lokalafdeling støttes årligt med et beløb pr. betalende landsforeningsmedlem. Beløbets størrelse fastlægges af den ordinære generalforsamling. Et landsforeningsmedlem kan kun udløse ét støttebeløb pr år. Herudover kan bestyrelsen støtte lokale initiativer.

Kontingent til landsforeningen fastsættes på generalforsamlingen, eventuelt gradueret efter medlemskategori.

Bestyrelsen kan dog i forbindelse med hvervning af nye medlemmer fastsætte særkontingent for disse, for den resterende del af et regnskabsår.

§ 6 Foreningen ledes af en bestyrelse på syv medlemmer. Medlemmerne vælges for to år ad gangen.

Tre medlemmer er på valg i lige årstal og fire er på valg i ulige årstal. Der vælges op til to suppleanter for ét år ad gangen.

Genvalg kan opnås.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer.

Den daglige ledelse varetages af et forretningsudvalg bestående af formand, næstformand og kasserer.

På generalforsamlinger og ved valg til tillidsposter i Stammeforeningen i Danmark, skal man for at opnå valg være personligt til stede under valghandlingen eller skriftligt have accepteret kandidaturen.

Formand, kasserer, sekretær og redaktør kan honoreres. Herudover kan bestyrelsen ansætte lønnet medhjælp.

§ 7 Generalforsamlingen, som er foreningens højeste myndighed, afholdes i april eller maj måned.

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 10 ugers skriftlig varsel ved udsendelse af e-mail eller brev og offentliggørelse på Stammeforeningens hjemmeside. Sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen
udsendes dagsorden med angivelse af, hvilke bestyrelsesmedlemmer der er på valg.

Mindst 14 dage inden generalforsamlingen offentliggøres på foreningens hjemmeside vedtægterne,

forretningsorden for generalforsamlingen, bestyrelsens årsberetning for det forgangne regnskabsår, det reviderede regnskab for det forgangne regnskabsår, budget for indeværende regnskabsår og for det følgende regnskabsår, kontingentforslag, herunder tilskud til lokalafdelinger i henhold til §5,
for det følgende regnskabsår, bestyrelsens kandidatforslag, evt. andre kandidatforslag, samt indkomne forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen.

Kandidatforslag og andre forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 1. marts.

Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Valg af stemmetællere

4. Årsberetning

5. Revideret årsregnskab

6. Indkomne forslag

7. Fastsættelse af kontingent og tilskud til lokalafdelinger

8. Budget for indeværende og følgende år

9. Valg af medlemmer til bestyrelsen

10. Valg af suppleanter til bestyrelsen

11. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor

12. Valg af kritisk revisor og suppleant

13. Eventuelt

Ekstraordinær generalforsamling skal inden to uger indkaldes med mindst 2 ugers og højst 13 ugers varsel, når mindst tre bestyrelsesmedlemmer eller mindst 10 pct. af Stammeforeningen i Danmarks medlemmer, opgjort pr. 1. januar i det år indkaldelsen foretages, skriftligt har krævet det. Indkaldelsen sker ved udsendelse af e-mail eller brev bilagt dagsorden samt ved offentliggørelse på hjemmesiden.

Mindst halvdelen af medunderskriverne skal være til stede på den ekstraordinære generalforsamling.

§ 8 På kandidatlisterne stemmes skriftligt ved personligt fremmøde på generalforsamlingen eller ved skriftlig fuldmagt. Hvert medlem kan dog højst medbringe to fuldmagter. Der kan kun afgives stemmer svarende til det antal bestyrelsesmedlemmer, der skal vælges.

Andre forslag stemmes der om på generalforsamlingen ved personligt fremmøde eller ved skriftlig fuldmagt.

Almindeligt flertal afgør udfaldet. Undtaget herfra er vedtægtsændringer, der kræver 2/3 flertal.

Afstemninger er skriftlige, hvis blot ét medlem kræver det.

Til bestyrelsen kan både vælges stammere og ikke-stammere, dog skal der være flertal af stammere.

I tilfælde af stemmelighed mellem en stammer og en ikke-stammer, må ikke-stammeren vige for stammeren.

Medlemmer, der er fyldt 15 år, har stemmeret på generalforsamlingen. Medlemmer, der er fyldt 18 år, er valgbare til bestyrelsen.

§ 9 Årsregnskab og budgetter forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse. Regnskabet skal være godkendt af den af generalforsamlingen valgte statsautoriserede eller registrerede revisor.

Den kritiske revisor forelægger for generalforsamlingen en beretning med påpegning af eventuelle  uhensigtsmæssigheder i regnskabets og budgettets pengeforbrug, med foreslåede ændringer i prioriteringerne.

Bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter kan hverken påtage sig hvervet som kritisk revisor eller som kritisk revisorsuppleant.

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

§ 10 Foreningen tegnes af formanden sammen med et bestyrelsesmedlem; i formandens fravær af næstformanden sammen med et bestyrelsesmedlem. De tegningsberettigede kan meddele enkelte bestyrelsesmedlemmer
prokura med nærmere angivne retningslinier.

§ 11 Beslutning om foreningens opløsning kan kun finde sted på to på hinanden følgende generalforsamlinger, afholdt med seks ugers mellemrum. Vedtagelse kræver 2/3 flertal blandt de fremmødte.

Ved opløsning skal foreningens midler anvendes til støtte for stammeforskning i Danmark.

Den opløsende generalforsamling træffer beslutning vedrørende midlernes placering.

§ 12 Disse vedtægter er vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 15. august 2020 med ikrafttræden samme dag ved den ordinære generalforsamlings afslutning.

Bliv Medlem af Foreningen

Kommende begivenheder

  1. Verdens stamme kongres i Liverpool

    august 24, 2022 - august 28, 2022

Sekretariatets telefontid

Mandag kl. 10.30 -12.00

Telefon : 3049 2696

E-mail : kmt@fsd.dk